Centrum Zdrowia Fresenius

Gryfino / Ińsko / Łobez / Resko

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

NZOZ INTERMED SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. KRZYWEJ 13 (KOD POCZTOWY 60-118) ceni Twoją prywatność. Ochrona prywatności w trakcie przetwarzania Danych osobowych to istotna kwestia, której poświęcamy szczególną uwagę w procesach biznesowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje dane osobowe, które gromadzimy na stronie internetowej lub w aplikacji (,,Witryna"), z których uzyskują Państwo dostęp do tych zasad, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te dane osobowe; jak chronimy dane osobowe; oraz wybór, który mogą Państwo dokonać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do przejrzenia naszej Polityki prywatności i kliknięcia dostępnych linków, w celu uzyskania dodatkowych informacji na dany temat.   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (TELEMEDYCYNA)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest NZOZ INTERMED sp. z o.o., adres: ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się pisemnie na ww. adres siedziby spółki lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna ) oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
4. W zakresie informacji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione spółce Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywa 13 (kod pocztowy 60-118).
6. Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas realizacji świadczeń, a następnie przez okres 20 lat licząc  od  końca  roku  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej,     z uwzględnieniem wymogów z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

[1] Podstawa prawna świadczenia usług telemedycznych: art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, art. 2 ust. 4 ustawy z dn. 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Załącznik nr 1 pkt 3 ust. 9 rozporządzenia MZ w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym świadczenie usług telemedycznych nie wymaga dodatkowej zgody pacjenta na przetwarzanie jego wizerunku i/lub głosu.

 

GROMADZENIE DANYCH

 

,,Dane osobowe" to informacje, które identyfikują Państwa jako osobę lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby.  Gromadzimy Dane osobowe w różny sposób, w tym poprzez rejestracje, wnioski, ankiety, formularze kontaktowe, w związku z zapytaniami i automatycznie podczas przeglądania naszej Witryny.  
Podczas korzystania z Witryny możemy zażądać podstawowych Danych osobowych. Dane osobowe, o które możemy prosić, mogą zawierać imię i nazwisko, preferowany język, dane kontaktowe (takie jak adres pocztowy, numery telefonów, adresy e-mail), zainteresowania, informacje o specjalności, o byciu pracownikiem służby zdrowia.

 

Możemy łączyć przesyłane przez Państwa Dane osobowe z innymi informacjami, które zgromadziliśmy na Państwa temat w trybie online lub offline. Możemy również łączyć je z informacjami, które otrzymujemy o Państwie, z następujących innych źródeł: publicznie dostępne bazy danych, platformy social media i zasoby innych firm.

 

Zostaną Państwo poinformowani, jakie Dane osobowe są wymagane, a jakie są opcjonalne. Gdy zostaną Państwo poproszeni o podanie Danych osobowych, mają Państwo prawo odmówić. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie dostarczać danych, które są nam niezbędne do świadczenia żądanych usług, możemy nie być w stanie zapewnić świadczenia tych usług.  

 

Jeśli przesyłają Państwo jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innej osoby, oświadczają, że mają Państwo upoważnienie i zezwalają nam na korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

DANE OSOBOWE WRAŻLIWE

 

O ile nie złożymy konkretnego żądania lub prośby, prosimy nie wysyłać do nas oraz nie ujawniać Danych osobowych wrażliwych zgodnie z obowiązującym prawem (np. numerów ubezpieczenia społecznego, numeru karty kredytowej, numeru paszportu, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, wyznaniem lub przekonaniami filozoficznymi, zdrowiem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, przeszłością kryminalną lub przynależnością do związków zawodowych bądź danych biometrycznych lub genetycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby) w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób.

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ OSOBY NIELETNIE

 

Witryna nie jest skierowana do osób w wieku poniżej 16 lat i prosimy, aby osoby te nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Jeśli Państwa dziecko przesłało Dane osobowe i chcą Państwo żądać usunięcia takich Danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Skontaktuj się z nami.

 

PLIKI UŻYWANE NA TEJ STRONIE

 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Deklaracja dotycząca plików cookie.

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe przekazane przez Państwa wykorzystujemy i ujawniamy zgodnie z informacją znajdującą się przy formularzu zbierania danych, przede wszystkim w celu:

 

 • Udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania,
 • Zapewnienia spersonalizowanych usług po uzyskaniu Państwa zgody lub w przypadku uzasadnionego interesu w dostarczaniu interesujących Państwa informacji,
 • Współpracy z Państwem jako personelem medycznym, w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu.

 

 Między innymi:

 

 • Aby zweryfikować, czy mają Państwo prawo dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko pewnym licencjonowanym pracownikom służby zdrowia,
 • Aby wchodzić z Państwem w interakcje w oparciu o profesjonalną wiedzę i opinię w sposób cyfrowy lub inny,
 • Aby angażować Państwa w programy/panele pracowników służby zdrowia,
 • Aby współpracować z Państwem przy wydarzeniach medycznych, publikacjach lub spotkaniach doradczych,

 

?         Aby poszukiwać Państwa opinii na temat produktów i usług promowanych przez nas lub spółki z grupy lub partnera biznesowego do celów rozwoju i ulepszania.

 

?         Pozwolenia na Państwa uczestnictwo w specjalnych programach, działaniach, wydarzeniach lub promocjach w ramach naszych stosunków umownych z Państwem lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes,

 

 • Działania zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i spełniania naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu naszej działalności.

 

 

 

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Udostępniamy również informacje zgromadzone za pośrednictwem Witryny:

 

 • Innym spółką z grupy Fresenius Medical Care w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Aby uzyskać dostęp do listy wszystkich spółek z grupy Fresenius Medical Care, kliknij tutaj: www.freseniusmedicalcare.com/en/media/publications/annual-reports .
 • Naszym partnerom zewnętrznym, z którymi współpracujemy w zakresie poszczególnych produktów lub usług;
 • Naszym zewnętrznym usługodawcom w celu świadczenia usług, takich jak hosting witryn internetowych i aplikacji, moderowanie, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i dostarczania poczty bezpośredniej, audyt i inne usługi; oraz
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, na rzecz strony trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całą lub częścią naszej działalności, aktywami lub kapitałem akcyjnym (w tym w związku z bankructwem lub podobnymi postępowaniami).

 

Ponadto możemy wykorzystywać i ujawniać informacje, które uważamy za konieczne lub stosowne:

 

 • Aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność i/lub naszych spółek powiązanych, Państwa lub innych,
 • Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi obowiązkami w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (które mogą obejmować przepisy prawne poza krajem zamieszkania), tak aby odpowiadać na prośby władz publicznych i rządowych (które mogą obejmować organy poza krajem zamieszkania), współpracować z organami ścigania lub z innych powodów prawnych,
 • Aby egzekwować nasze warunki.

 

Możemy również wykorzystywać i ujawniać Państwa dane w inny sposób, po uzyskaniu na to zgody.

 

Jak uzyskać dostęp do Danych osobowych, zmienić lub usunąć Dane osobowe.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać wgląd, poprawić, zaktualizować, ograniczyć lub usunąć swoje Dane osobowe lub poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii swoich Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawa te są dostarczone przez właściwe prawo), należy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji ,,Kontakt". Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe i nie później niż miesiąc po otrzymaniu prośby. Jeśli okoliczności spowodują opóźnienie w naszej odpowiedzi, zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni i poinformowani o dacie naszej odpowiedzi.

 

 

PRZEKAZYWANIE ZAGRANICZNE

 

Państwa Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy siedziby lub usługodawców, a korzystając z naszej Witryny lub wyrażając na to zgodę (jeśli jest to wymagane przez prawo), Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza kraju Państwa zamieszkania, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które mogą przewidywać inne zasady ochrony danych niż w Państwa kraju.

 

Niektóre kraje EOG są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu. W przypadku przekazywania z krajów EOG do krajów, które nie są uznane przez Komisję Europejską za odpowiednie, zobowiązujemy się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych, w tym zapewnienie, że odbiorca jest związany standardowymi klauzulami umownymi UE, certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA lub zatwierdzony przez UE kodeks postępowania lub certyfikacji. Kopię tych środków mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami zgodnie z sekcją ,,Skontaktuj się z nami" poniżej.

 

BEZPIECZEŃSTWO   

 

Podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym wymogiem, aby dostawcy usług stosowali odpowiednie środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

 

Państwa Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to konieczne lub dozwolone w związku z celem(-ami), dla którego je uzyskano oraz obowiązującymi wymogami prawnymi. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) długość czasu, w którym utrzymujemy stały kontakt z Państwem i dostarczamy Witrynę; (ii) kwestię czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy; oraz (iii) kwestię czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego statutu przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).

 

WITRYNY I USŁUGI STRON TRZECICH

 

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania danych lub innych czynności wobec osób trzecich, w tym stron trzecich, które świadczą usługę, z którą Witryna się łączy oraz korzystania z plików cookie, które można zapisać na dysku twardym komputera. Umieszczenie linku w Witrynie nie oznacza naszego poparcia dla połączonej usługi, a dostęp do linków zewnętrznych odbywa się na własne ryzyko i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje spowodowane odwiedzeniem jakichkolwiek wymienionych zewnętrznych linków. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

PLIKI DO POBRANIA I PLIKI MULTIMEDIALNE

 

Wszelkie dokumenty, pliki lub nośniki do pobrania udostępnione w Witrynie są udostępniane na Państwa własne ryzyko. Mimo że podjęto wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić dostępność tylko do oryginalnych plików do pobrania, zaleca się zweryfikowanie ich autentyczności za pomocą oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnych aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za pliki pobrane przez osoby trzecie i pliki do pobrania udostępniane przez zewnętrzne witryny stron trzecich oraz zalecamy weryfikację ich autentyczności za pomocą oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnych aplikacji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi, prośby związane z niniejszą Polityką prywatności lub praktykami informacyjnymi na temat tej Witryny lub jeśli chcą Państwo zrezygnować z dalszej komunikacji, prosimy skontaktować się z nami w następujący sposób:

 

NZOZ Intermed Sp. z o. o.

 

ul. Jedności Narodowej 8, 72-315 Resko
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 91 395 27 26

 

Można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony danych lub lokalną osobą do kontaktu w sprawie ochrony danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZŁOŻENIE SKARGI DO ORGANU NADZORUJĄCEGO

 

Skargę można złożyć do organu nadzorującego właściwego dla Państwa kraju lub regionu. Aby uzyskać informacje o organach nadzorujących prosimy skorzystać z informacji zawartych na poniższej stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm .

 

AKTUALIZACJE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki prywatności obowiązują po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności w Witrynie. Zalecamy regularne sprawdzanie Polityki prywatności podczas odwiedzania Strony. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 15.07.2019r.

 

 

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Ochroną danych osobowych.

ZAMKNIJ